Tap to unmute

ระบบเครือข่ายสมาร์ทโฮม Wifi Zigbee Z-Wave BLE Lora | Smart Home Smart Talk Ep.03

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 17 เม.ย. 2024
 • คลิปนี้พูดถึงระบบเครือข่ายสมาร์ทโฮม ที่นิยมใช้กัน ประกอบไปด้วย
  00:00 เปิดคลิป
  01:11 Wifi
  06:11 Zigbee
  09:02 Z-Wave
  11:27 BLE (Bluetooth Low Energy)
  14:15 Lora
  โดยแต่ละแบบจะมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน และรูปแบบที่แตกต่างกันไป
  ซึ่งผมจะอธิบายข้อมูลของสัญญาณเครือข่ายแต่ละรูปแบบ รวมถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบอีกด้วย
  #smarthome #smartlife #tuya #บ้านอัจฉริยะ #gentechhouse #wifi #zigbee #zwave #bluetooth
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคิดเห็น •