โตโยต้า เคารพคำสั่งศาล แพ้คดี 'พรีอุส' ต้องเสียภาษี 1 หมื่นล้าน ใน 1 เดือน

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 14 ก.ย. 2022
 • เวลา13.46 น. วานนี้ (15 ก.ย. 65) ที่ศาลภาษีอากรกลาง ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร อ่านคำพิพากษา ศาลฎีกา โดยวิธีถ่ายทอดภาพและเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังศาลภาษีอากรกลาง คดีที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมศุลกากร และกรมสรรพากร เป็นจำเลยที่ 1-2 รวม 10 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวม 1 หมื่นล้านบาทเศษ
  คดีทั้ง 10 เรื่องโจทก์ ฟ้องว่า ระหว่างปี 2553-2555 โจทก์นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อนำมาผลิตรถยนต์โตโยต้า รุ่นพรีอุส โดยอาศัยสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 และตามความตกลง ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) โจทก์จึงขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
  ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง
  โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา
  ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร เห็นว่า ชิ้นส่วนรถยนต์ที่โจทก์นำเข้าเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้ว มีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญของรถยนต์โตโยต้า รุ่นพรีอุส และสามารถนำไปประกอบเป็นรถยนต์โตโยต้า รุ่นพรีอุส ได้ทันที จึงต้องจำแนกนำเข้าประเภทพิกัดของชิ้นส่วนที่สมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว ที่นำเข้ามา โดยถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกันในฐานะที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ ประเภท พิกัด 8703.23.43 หรือ 4703.23.51 (ตามช่วงเวลาที่นำเข้า) ตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร ข้อ 1, 2 (ก) และข้อ 6 ในภาค 1 ท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
  จึงไม่ได้รับยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกมาเพื่อให้เป็นไปตามความตกลง JTEPA และไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร และยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 13 ต.ค.2553 ทั้งไม่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรในอัตราอากรขาเข้าร้อยละ 30 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้คิดอัตรา อากรขาเข้าร้อยละ 80 ชอบแล้ว ส่วนประเด็นอื่นศาลไม่รับวินิจฉัย พิพากษายืน
  วานนี้ (15 ก.ย.) นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรณีที่ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้แพ้คดีต่อกรมศุลกากร โดยบริษัทต้องชำระค่าภาษีอากรต่อกรมศุลกากรรวม 1 หมื่นล้านบาท ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่มีคำพิพากษา
  “เมื่อศาลสั่งแล้ว บริษัทต้องชำระภาษีอากรที่ขาดไปภายใน 30 วัน หลังได้รับคำสั่งศาล โดยบริษัทไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีกแล้ว เพราะคำสั่งศาลดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด และทางกรมศุลฯก็ไม่ต้องทำหนังสือไปยังบริษัทด้วย สำหรับเม็ดเงินภาษีที่ต้องชำระนั้นประมาณ 1 หมื่นล้านบาท” นายชัยยุทธกล่าว
  นายชัยยุทธกล่าวว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะบริษัทเสียภาษีไม่ครบถ้วน โดยบริษัทสำแดงการนำเข้าสินค้าในลักษณะชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามความตกลงระหว่างไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) และอาศัยสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 และ 14 แห่ง พระราขกำหนด (พ.ร.ก.) พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 แต่กรมศุลฯเห็นว่าการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ดังกล่าวนั้น เป็นการนำเข้ามาเพื่อประกอบรถยนต์ได้ทันทีทั้งคัน จึงไม่ควรได้รับการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกมา จึงต้องเสียภาษีในอัตรา 80% ไม่ใช่ 30% ตามที่บริษัทได้ชำระไว้
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แถลงการณ์เกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลฎีกา อ่านคำพิพากษาคดีพรีอุส ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการตีความอัตราอากรขาเข้าสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์พรีอุส
  "บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแสดงความเคารพต่อคำพิพากษาของศาลฎีกาในวันนี้ ทั้งนี้ คดีดังกล่าวนี้มีประเด็นเกี่ยวกับการตีความข้อกฎหมาย ซึ่งยังไม่เคยมีการวินิจฉัยมาก่อน และเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาระหว่างสองประเทศ ที่เรียกว่าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) เพื่อลดอัตราอากรขาเข้าในการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์พรีอุส ซึ่งในปี 2553 หน่วยงานราชการของไทยที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวอย่างถูกต้องมาโดยตลอด
  อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2555 กรมศุลกากรได้ตีความกฎการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์พรีอุสในแนวทางซึ่งแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระภาษีและอากรขาเข้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก คำพิพากษาของศาลฎีกาในวันนี้ได้ตีความในแนวทางเดียวกันกับการตีความของกรมศุลกากร
  อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ch3plus.com/news/economy/morn...
  -------------------------
  (Morning News)
  วันที่ 16 กันยายน 2565
  ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
  ch3plus : ch3plus.com/news/programs/mor...
  facebook : MorningNewsTV3
  Twitter : MorningNewsTV3
  TH-cam : cutt.ly/MorningnewsTV3

ความคิดเห็น • 676

 • VJay Channel
  VJay Channel 17 วันที่ผ่านมา +145

  ปัญหามันไม่ใช่อะไร ทำไมถึงต้องนำเข้าชิ้นส่วน ไม่ผลิตที่ไทยทั้งที่ฐานการผลิตมันอยู่ในไทยก็มี นำเข้ามันก็โดนภาษีแพงอยู่แล้ว แต่ถ้าผลิตในไทยมันก็จะดีกับแรงงานในไทย และซัพพลายในไทย รอบนี้ผมมองว่าศุลกากร ทำถูกนะ

  • VIP สายแถ
   VIP สายแถ 7 วันที่ผ่านมา

   @Sps แม่ฮ่องสอน มันเกี่ยวอะไรกับรถ งง

  • Sps แม่ฮ่องสอน
   Sps แม่ฮ่องสอน 10 วันที่ผ่านมา

   @EVO Za ผมไม่ชอบไม่ เอาเลยก็ จนวันลมหายใจสุดท้าย ถ้าชอบดีรู้สึก ตายแทน ไม่ไดเอะไรก็ทำ ได้จิตใจลมหายใจสุดท้าย

  • Sps แม่ฮ่องสอน
   Sps แม่ฮ่องสอน 10 วันที่ผ่านมา

   @EVO Za ดวงเกิดของคนเรียนแบบลึก จิตใจคนตามดวงเกิดไม่ได้นะครับเชื่อแบบ ดวงเกิด

  • Sps แม่ฮ่องสอน
   Sps แม่ฮ่องสอน 10 วันที่ผ่านมา

   @ธีรภัทร์ ศรีตระการ ชีวิตกว่ามากจบลงข่าวเพชร แม่ลูก แรกง ขู่เกรงใจ จบชีวิตต่างชาติ ทำไม่ ดี คนคุณคิดตาม แค่นี้ย้อมรับจริงไม่สะสมไม่ดีระบบไทยขยายกลุ่มสังคมประเทศไทย สะพานไทยลาวสร้าง คนลาวรู้เรื่องคิด ไท่รู้สึกดี คนไทย ในเรื่อง เรื่องนึงสะสมทางมืดจริงไม่ดี คนไทยระบบ นำเข้าเกี่ยวของนำเข้าสิ่ง กำไร ไม่เยอะ หลายอย่างไทยพังเชื่อถือดีความหมายคุณกังวลมีความสุข ลืมระบบคนไทย ความหมายดี จบลงไม่ดี เวลาเหตุผล เกี่ยวน้อยธุรกิจ ทำไม่ดีชีวิตสพคัญ พังความหมายกฎหาย ขยายไม่ดี ยุโรป ไม่เอาช่วงหลังหน่วยพิเศษยุโรปติดตาม ตำรวจหนีออกนอกประเทศ ดารา คนโซเชียล งาน พูดกลางไปในงานง่าย พอแค่เวลางาน ถามจริงเลิกงานนอกงาน เกี่ยวชีวิตจบเหตุการไม่ใครเห็นดี คนไทย ชีวิต แก้ไข ดี ความจริง รับผิดสิ่งแก้ไขดี คนดีไทยเลือกไปอยู่แม่พิมชาติประเทศส้งต่อสิ่งดี ทำความจริงดีแก้ไข ไม่เกี่ยวจุดเสีย

  • ธีรภัทร์ ศรีตระการ
   ธีรภัทร์ ศรีตระการ 12 วันที่ผ่านมา

   มันเป็นเรื่องของช่องโหว่ ครับผมเองก็มองว่าทำยังไงให้นำเข้าแบบ ถูกกฏหมายและเสียภาษีให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้ราคารถแรงจนเกินไปไม่งั้น คนจะไม่สนใจเนื่องจากราคาที่แพงเกิน..กลายเป็นว่าแยกชิ้นส่วนเข้ามา
   ผมมองว่าโต พลาดตรงที่ แยกทั้งคันเอามาทั้งคัน ถ้าผลิตบางส่วนในประเทศก็ทำได้... เพราะเดี๋ยวนี้โรงงานหลายที่ก็ผลิตส่งให้ซีบเป็น100เจ้า ประเทศเราผลิตรถไฟฟ้าได้ทั้งคัน แต่เนื่องจากเขากลัวเรื่องการหลุดข้อมูล..เทคโนโลยี แล้วมันอาจกระทบกับรายได้ในอนาคต...ให้นึก
   เราเป็นเจ้าของสูตรอาหารคนอยากกินเมนูนี้ก็ต้องมากินที่ร้านเรา ...อยู่ๆก็ส่งสูตรให้เจ้าอื่น ไอเจ้าอื่นก็ก็อปเอาสูตรไป ไปต่อยอดทำขายแข่งกับเรา...วงการขายของจะรู้กันว่าจะไม่ขายติดราคากันเป็นมารยาท พอขายราคาเท่ากันหรือราค่ต่ำกว่า เทคโนโลยีเหมือนกัน เจ้านึงของนำเข้า เจ้านึงผลิตเองต้นทุนถูกกว่า ขายได้กำไรมากกว่าและคนจ่ายก็จ่ายถูกกว่าถามว่า เราเป็นผู้บริโภคจะเลือกแบบไหน จ่ายแพงเพราะของนำเข้าหรือจ่ายถูกเพราะผลิตชิ้นส่วนเองในประเทศ(อะไหล่ก็จะหาง่ายกว่า) คนที่เข้าอู่ซ่อมหรือเครมประกันจะรู้ดี เวลาเข้าศูนย์ที รออย่างน้อยเกือบเดือนไวสุดก็2-3สัปดาห์ เป็นผมผมซื้อเจ้าที่ผลิตเองนะถ้าเทคโนโลยีเดียวกัน ผมว่าพี่ต้ากลัวเรื่องแบบนี้จึงเลือกที่จะไม่ ให้ผลิตชิ้นส่วนนอกประเทศ
   อีก1เหตุผลคงเป็นเรื่องของประเทศตัวเองต้องการรายได้สนับสนุนให้โรงงานในประเทศมียอดรายได้จากการผลิตชิ้นส่วนรถ ถ้าปุ่นเป็นศุนย์กลางการผลิต ค่าแรงจะสูงแค่ไหนแต่ถ้าขายได้เยอะกำไรก็เยอะ ...แต่ก็นะเจตนา นำเข้าชิ้นส่วนทั้งคันมาประกอบ มันก็ถูกกว่านำเข้าทั้งคัน...แต่หักมุมตอนจบคืออะไหล่มาจากที่เดียวกันนี่สิ ไม่ใช่มาจากหลายที่ผลิต...ทุกอย่างมันมีช่องโหว่ ครับ แต่เคสนี้ยังไม่เนียนพอ ถ้ายอม แยกชิ้นส่วนประกอบจากหลายที่แล้วนำเข้ากฌรอดไปแล้ว ผลิตโครงรถในไทยก็ได้ ของบางอย่างนำเข้ามาจากหลายบริษัทก็จะยิ่งถูกกว่า ผลิตจากที่เดียวซะอีก

 • Imneng Channel
  Imneng Channel 12 วันที่ผ่านมา +1

  เรื่องการเลือกพิกัดนี่ บอกตามตรง กรมศุล ชอบบอกว่า ผู้ประกอบการยื่นสำแดงผิดย้อนหลัง แล้วทำไมกรมศุลไม่ตรวจให้ถูกตั้งแต่ก่อนปล่อยให้เอาของเข้าหล่ะ ชอบเป็นแบบนี้
  โตต้าไม่ต้องเลิกกิจการในไทยไปเลยเหรอ

 • Mama Boom
  Mama Boom 16 วันที่ผ่านมา +2

  จากนั้น ต่อมาโตโยต้า จะออกรถรุ่นไหน ก็ชอบกั๊ก ระบบความปลอดภัย ระบบอำนวยความสะดวก พอรถยี่ห้ออื่นขายดีแซงยอดขายโตโยต้า ค่อยปล่อยระบบที่ชอบกั๊กไว้ แต่ถ้าเขาทำขายในต่างประเทศ ใส่ระบบต่างๆจัดเต็มไม่มีกั๊ก นี่แหล่ะ โตโยต้า เมืองไทย

 • Rattapicht Tuntiwaschasuk
  Rattapicht Tuntiwaschasuk 16 วันที่ผ่านมา +42

  เขาดูที่เจตนา คุณตั้งใจนำเข้าอะไหบ่แบบเลี่ยงภาษีหรือไม่ กรณีนี้คือ นำเข้าอะไหล่กว่า 90%และนำเข้าพร้อมกันทีเดียวจากแหล่งผลิตเดียวกัน
  ถ้าจะถูกต้องคือ นำเข้ามาทีละอย่าง 2อย่าง จากผู้ผลิตอะไหล่คนละที่กัน ให้เหมือนเป็นการเสาะแสวงหาอะไหล่ ไม่ใช่เตรียมอะไหล่นำเข้าตู้มเดียว

 • นายสุชาติ พฤกษอาถรณ์
  นายสุชาติ พฤกษอาถรณ์ 16 วันที่ผ่านมา +58

  ศาลสถิตย์ยุติธรรม การกระทำใดที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีอัตราใดก็พึงเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อต่อต้านการทุจริตและหรือประพฤติมิชอบ

  • Aa Bb
   Aa Bb 14 วันที่ผ่านมา +1

   เห็ดโคนงอกรึยัง

  • Try To Be
   Try To Be 16 วันที่ผ่านมา +2

   @ชาญ นะ ยืมเพื่อนๆ

  • ชาญ นะ
   ชาญ นะ 16 วันที่ผ่านมา

   ฮาๆๆ

 • บิ๊กเน บางแก้ว
  บิ๊กเน บางแก้ว 16 วันที่ผ่านมา +57

  เจตนา​รม​ของกฎหมาย​คือเพื่อรักษาผลประโยชน์​ของคนในประเทศ​ ให้คนไทยมีงานทำให้เกิดการจ้างงาน​ ศาลตัดสินถูกแล้วครับ​

  • アルンチャイ スッティ
   アルンチャイ スッティ 11 วันที่ผ่านมา

   วางถุงกาวก่อนแล้วค่อยกลับมาพิมพ์

  • ShadowVEVO
   ShadowVEVO 12 วันที่ผ่านมา

   ขึ้นราคารถน่ะสิไม่ว่า

  • isaac795
   isaac795 13 วันที่ผ่านมา +1

   เกิดการจ้างงาน?? แต่ผลตอบแทนอันน้อยนิดพร้อมราคารถแพงขึ้นขึ้น 4 เท่าทั้งที่ผลิตในประเทศ ยังเรียกผลประโยชน์ของคนในประเทศอีกหรอ

  • พี่แซม SYS
   พี่แซม SYS 16 วันที่ผ่านมา +4

   ชัดๆอยู่แล้ว ผิกคือผิด

 • Goo Tube channel
  Goo Tube channel 16 วันที่ผ่านมา +21

  กรรมมันอยู่ที่เจตนา ตั้งใจเลี่ยงภาษีตั้งแต่ต้น

  • ประดิษฐ บุญมี
   ประดิษฐ บุญมี 14 วันที่ผ่านมา +3

   เรื่องนี้ที่มันแดงเพราะบริษัทแม่ที่อเมริกาเขาแจ้งมาเพราะรุ่นนี้ไม่ได้จดทะเบียนประกอบในไทยแต่บางคนบอกว่ารัฐทำเกินไแฃปถ้าบริษัทแม่ที่อเมริกาไม่แจ้งมาหนึ่งหมื่นล้านหวานคอหมาเลย

 • GuMasTer Channel
  GuMasTer Channel 13 วันที่ผ่านมา +1

  เพราะแบบนี้แหละ เลยย้ายฐานไปอยู่อินโดนีเซียกับเวียดนาม เพราะหนีภาษีง่ายกว่า 😅

 • kt usa
  kt usa 16 วันที่ผ่านมา +5

  หวังว่าภาษีนี้ จะไปทำประโยชน์ให้แก่ประเทศ
  ไม่ใช่เอาไปให้หมามันใช้

 • Jirayoot Ch
  Jirayoot Ch 17 วันที่ผ่านมา +81

  ผลิตในประเทศภาษี 30%
  นำอะไหล่เข้ามาประกอบในประเทศภาษี 80%
  นำเข้าทั้งคันภาษี 300%
  เป็นแบบนี้เพื่อให้คนในประเทศมีงานทำ

  • Jirayoot Ch
   Jirayoot Ch 12 วันที่ผ่านมา

   @Dragon BUU ประเทศไทยไม่มีบริษัทที่หาเงินเข้าประเทศได้เยอะๆแบบพวกประเทศพัฒนาแล้วทำไงบริษัทพวกนี้แหละที่จะเสียภาษีแทนคน คุณก็ตั้งบริษัทเองเลยแบบพวก Apple intel amd amazon Tesla kfc McDonald’s Starbucks Facebook boing

  • EnergyGun _TH
   EnergyGun _TH 16 วันที่ผ่านมา

   ตั้งกำแพงภาษีแทบตายเพื่อให้คนไทยมีงานทำ สุดท้ายแพ้ภัยตัวเองเรื่องราคาค่าแรงอยู่ดี

  • Wealth
   Wealth 16 วันที่ผ่านมา +3

   @Tunlaphi คุณถ้าคิดจะซื้อรถน้ะลองหยอดเงินในกระปุกดูแยกเลย ค่าน้ำมัน ค่าเซอรวิสบำรุงรักษา ค่าต่อพรบ.ประกัน ถ้า 3 ตัวนี้ถือเป็นเงินเหลือไม่มีอะไรใช้ ค่อยซื้อ ถ้ายังจนอยู่ มอเตอรไซค์ก็ได้

  • Jirayoot Ch
   Jirayoot Ch 16 วันที่ผ่านมา +2

   @ชาญ นะ ตัวเมืองหลายๆจังหวัดรถก็ติดนะครับ

 • yuukijung
  yuukijung 15 วันที่ผ่านมา

  ตอนแรกก็เข้าใจว่ารถประกอบในไทยได้ลดภาษีเหลือ 30% ก็คือเอาชิ้นส่วนจากนอกมาประกอบไทย โหเห็นแบบนี้เรียกว่ารถผลิตในไทยแล้ว ใช้คำว่ารถประกอบไทยให้คนเข้าใจผิดรึเปล่า จะได้ฟ้องเอาภาษีทีหลัง

 • ปูนผง สระบุรี
  ปูนผง สระบุรี 16 วันที่ผ่านมา +2

  นี้ละการออกกฏหมายสองแง่สองงามที่ต้องตีความ
  ทำไม่กฏหมายถึงมี วรรค ก็เพื่อนายทุน

 • taehee kim
  taehee kim 16 วันที่ผ่านมา +11

  ต้องนำเงินที่ได้ 1 หมื่นล้านบาทไปพัฒนาประเทศจริงๆนะ ไม่ใช่นำเงินไปใช้ในสิ่งที่ป่าวประโยชน์

  • かくや
   かくや 12 วันที่ผ่านมา +1

   เขาจะคิดแบบนั้นจริงหรอ

 • Bear Hug
  Bear Hug 16 วันที่ผ่านมา +3

  ได้ภาษีเข้ารัฐ แต่เดี๋ยวบริษัทรถคงไปปรับราคาะไหล่ และรถยนต์ เอาเงินมาชดเชยค่าภาษี สุดท้ายคนที่จ่ายจริงๆก็คือ ลูกค้า นั่นแหละ ข้อเสียอีกอย่างคือ บริษัทรถส่วนใหญ่ หนีไป อินโดหมด

 • สุภาภรณ์ นาภูรัตน์
  สุภาภรณ์ นาภูรัตน์ 17 วันที่ผ่านมา +3

  มันทำแบบนี้มานานแล้วนะ เรื่องการเอาอะไหล่นอกมาประกอบในไทย ใครมันจะนำเข้ารถทั้งคันมันแพงมากนะ

 • Aw Boiano
  Aw Boiano 12 วันที่ผ่านมา

  ผลิตในไทยก็ต้นทุนสูง นำเข้าต้นทุนต่ำกว่า และเพราะไม่ได้ขายไทยประเทศเดียวในโลก บางอย่างไม่มีและไม่อยากผลิตในไทย อาจเหตุผลหลายอย่าง คุณภาพกลัวไม่ดีเท่า และไม่คิดจะขยายและเพิ่มการผลิตในไทย อนาคตคงไม่คิดขยายหรือเพิ่มการผลิตในไทย อาจลดลงและย้ายฐานการผลิตออกไปเรื่อยๆไหม อาจคงมีไว้แค่บางอย่างทีาจำเป็น หลายบริษัทก็ย้ายออกจากไทยไปเยอะเป็นสิบปีละ ไปเวียดนามกันเยอะต้นทุนต่ำกว่าเยอะ

 • Loso Phimai
  Loso Phimai 16 วันที่ผ่านมา +3

  เคสนี้โตโยต้าถูกทางการสหรัฐ บีบให้ออกมายอมรับผิดครับ
  พร้อมทั้งรายชื่ออัยการ ตุลาการ ทนาย 12คน(มีรายชื่อ) ในการรับสินบน เพราะถ้าไม่ทำให้ถูกจะโดนอเมริกาแบบไม่ให้ขายในประเทศสหรัฐ

 • Guabanrai Za
  Guabanrai Za 17 วันที่ผ่านมา +9

  เป็นหนี้รัฐต้องใช้ใน1เดือน. แต่รัฐเป็นหนี้ประกันโควิดจ่ายชาติหน้า เจริญๆ

 • เฮฟ เว่น
  เฮฟ เว่น 17 วันที่ผ่านมา +62

  ภาษี80% กูถึงว่ารถยนต์ประเทศไทยถึงแพงเกินจิง

  • Abcdefg Abcdefg
   Abcdefg Abcdefg 16 วันที่ผ่านมา

   ใช่เลย

  • We Are One Nopporn
   We Are One Nopporn 16 วันที่ผ่านมา

   @nipon gasiprong ญี่ปุ่นภาษีรถมันถูกมันไม่ได้แพงเหมือนไทย เอาเข้ามาเจอภาษีเข้าไปยับเลย

  • tawan buayai
   tawan buayai 16 วันที่ผ่านมา +3

   @Roberto Matteucci ถึงแม้ว่าผลิตในประเทศ ของราคาเท่ากัน แต่ต่างกันตรงที่ เงินส่วนหนึ่งก็ยังถูกแบ่งไปให้แรงงานมีรายได้ มันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ แรงงานผลิตและประกอบได้เงินโดยตรง แต่ถ้าให้ศุลกากรเก็บภาษีนำเข้าอย่างเดียว เงินก็ไปกระจุกอยู่ในระบบและใช้ในราชการและสาธารณะประโยชน์เท่านั้น คนขายแรงงานถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงิน เพราะรัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้คนทั้งประเทศครับ ให้เฉพาะข้าราชการและพนักงานของรัฐเท่านั้น

  • Freind Of Dorothy
   Freind Of Dorothy 16 วันที่ผ่านมา

   @papatpong sukoln ไม่ได้อ่านจากบทความ แต่จากการทำงานกับพาร์ทเนอร์นอกอ่ะค่ะ
   บ่นกันเยอะมากเรื่องเดียวกัน เอาจริงๆ หลายเจ้า เขาบ่นกันตั้งแต่ก่อนถอนกำลังผลิตไปแล้ว เราคาดว่าเจ้าที่เหลือๆ ก็คงจะไปในอีกไม่นานอ่ะค่ะ เพราะคอนดิชั่นเดียวกัน

  • papatpong sukoln
   papatpong sukoln 16 วันที่ผ่านมา

   @Roberto Matteucci ธรรมดาครับ​ ได้แต่ทำใจ

 • มรรคานุคา
  มรรคานุคา 13 วันที่ผ่านมา +1

  ขึ้น"ราคา"รถยนต์โตโยต้าที่ขายในไทยอีกคันละ10,000บาทแค่ปี2ปีก็เหลือเฟือแล้วสำหรับค่าปรับจิ๊บๆแค่นี้

 • ex sai
  ex sai 12 วันที่ผ่านมา +2

  เรื่องจะจ่ายเท่าไหร่....ว่ากันตามกฏหมาย แต่ประเด็นคือเรื่องติดสินบน ถ้าเมกาไม่บี้มาก็อาจจะรอด ว่าแต่ไหนล่ะรายชื่อตุลาการที่รับสินบน

 • Boss Garage Original
  Boss Garage Original 17 วันที่ผ่านมา +27

  เอาให้หนักพวกทำผิดกฎหมาย

  • Ernie Ball
   Ernie Ball 12 วันที่ผ่านมา

   @King Ping ตลกจริง 🤣 อย่าโกรธผมน้าาา

  • King Ping
   King Ping 13 วันที่ผ่านมา

   @Ernie Ball ถ้าอ่านไม่เข้าใจ อย่าเม้นเลย อ่านแล้วขำ แค้นตรงไหน? 555คืออะไร แสดงความเสร่อหรือครับ?

  • King Ping
   King Ping 13 วันที่ผ่านมา

   @Jongrak Passara ก็เพราะคิดแบบคุณนี่ละครับ ถึงเป็นแบบนี้ ทุกคนอยู่ภายใต้ กม หรือเปล่า

  • jaray chumugsorn
   jaray chumugsorn 15 วันที่ผ่านมา +1

   ครับ ย้ายฐานไปให้หมดเลย ให้หมดทางทำมากินไปเลย โตต้านี่

 • Tee Kasidej
  Tee Kasidej 16 วันที่ผ่านมา +33

  เสียใจแทนเลยครับ ผมมันเป็นรถที่โคตรจะดีเลยครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ อัตราสิ้นเปลือง22กิโล/ลิตร รถรุ่นใหม่ๆก็ยังทำอัตราได้พอๆกัน ก็ถือว่าพี่โตก็ยังเป็นผู้มาก่อนกาล

  • Mr Mr
   Mr Mr 11 วันที่ผ่านมา +1

   ถ้าคุณขับรถยุโรปคุณจะรู้เลยโตโยต้าโคตรจะล้าหลังชิบ

  • Plm Plmqaz
   Plm Plmqaz 11 วันที่ผ่านมา +2

   @Phing Poophing วัยรุ่นสร้างตัว

  • Phing Poophing
   Phing Poophing 12 วันที่ผ่านมา

   @ยะโมมิตตา มนุษสาจะ isuzu เรียกว่าอะไรครับ😁

  • ยะโมมิตตา มนุษสาจะ
   ยะโมมิตตา มนุษสาจะ 12 วันที่ผ่านมา +1

   สมัยก่อนเขาเรียกกันว่า "ไอ้ต้า" สมยนี้ไหงเรียกกันเพี้ยนเป็น "พี่โต" ซะงั้น?

 • Por Walker Studio
  Por Walker Studio 12 วันที่ผ่านมา

  สิ่งใดที่ทำไม่ถูกก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับ มิเช่นนั้นแล้ว คนไทยนี่แหละจะกลายเป็นคนที่เสียเปรียบ เพราะภาษีส่วนนั้นจะกลายเป็นส่วนที่นำมาพัฒนาประเทศได้อีกหลายอย่าง ผมก็เคยทำงานบริษัท แต่ไม่ใช่ที่โตโยต้านะ บริษัทมักจะมีกฎอยู่อย่างนึงเพื่อเลี่ยงไม่ให้ข้ามเส้นภาษี เค้าจะค่อยๆทยอยวัตถุดิบเข้ามา และจะต้องมีการบริหารจัดการให้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้แต่ละเดือนข้ามเส้นภาษีไปอีกเรทนึง แต่บางครั้งงานก็จะเอา สุดท้ายก็มาบีบคนให้ทำงาน แต่บริษัทเค้าก็จะพยายามเลี่ยงภาษีเรทสูงๆให้ได้ มันก็ดีกับตัวบริษัท แต่บางครั้งมันก็ทำให้ประเทศเสียดุลการค้ากับต่างชาติ

 • สายดงพงไพร Channel
  สายดงพงไพร Channel 16 วันที่ผ่านมา +12

  ย้ายฐาน​การผลิต​ให้หมด​ ไปเวียดนามแน่ ส่วนคนงานไทยตกงานยาวไป

 • วัน หนึ่ง
  วัน หนึ่ง 17 วันที่ผ่านมา +7

  โตโยต้า ทำแบบนี้ ย้ายฐานการผลิตทั้งหมด และยกเลิกการขายรถให้ประเทศนี้เลยดีกว่า

 • Ning Saetiew
  Ning Saetiew 13 วันที่ผ่านมา +1

  It relates to the big boss again, the land of corruption.

 • อมรา วีระวงษ์
  อมรา วีระวงษ์ 17 วันที่ผ่านมา +56

  แอบทำ เหมือนพวกที่ลักลอบเอา อะไหล่ชิ้นส่วน รถซุปเปอร์คาร์ มาประกอบ ให้เป็นรถทั้งคัน เลย (หลีกเลี่ยงภาษี) แล้วก็สวมทะเบียน

  • Joe ??????
   Joe ?????? 13 วันที่ผ่านมา

   @King Lion เขายกเลิกการจดประกอบไปนานแล้วครับ ทำได้แค่สวมทะเบียน

  • อมรา วีระวงษ์
   อมรา วีระวงษ์ 16 วันที่ผ่านมา +1

   @King Lion ตัวกฏหมายมีช่องโหว่ ดีแล้วค่ะ ที่ศาลฎีกา ตัดสิ้นเป็นคดีตัวอย่าง

  • King Lion
   King Lion 16 วันที่ผ่านมา +1

   ตอนนี้กลับมาระบาดอีกแล้วครับ บริษัทที่เอาชิ้นส่วนรถเข้ามาจดประกอบแถวบ้านผมกลับมาเปิดอีกแล้ว

 • TWJ
  TWJ 16 วันที่ผ่านมา

  กฎหมายฉบับเดียวกันป่าว ทำไมศาลกงกุลฯ ถึงตัดสินอีกแบบ ..เอ๊ะ !!

 • Asce
  Asce 16 วันที่ผ่านมา +2

  ถ้าราคาต้นทุนนำเข้ามันลด แล้วทำให้ราคาที่ถึงผู้บริโภคมันลดลงก้ดี แต่ถ้านำเข้ามาถูกแล้วขายราคาเดิมได้กำไรเยอะก่น่าล่อ กฎหมายเค้าดูเจตนา อ่อนมากศาลชั้นต้นแค่นี้ยังพิจารณาไม่ได้ รับตังเค้ามารึป่าว

  • Ggz Ggzf
   Ggz Ggzf 10 วันที่ผ่านมา

   สบายเลยละ1หมืนก่วาล้าน

 • lazii man
  lazii man 16 วันที่ผ่านมา

  พวกบริษัทรถนี้ ตัวเลี่ยงภาษีสารพัดวิธี ทั้งใช้ FTA ทั้งใช้อนุมัติสูตรการผลิตสารพัด ไม่ใช่โตต้าหรอก ทุกค่ายที่นำเข้าชิ้นส่วนผลิต

 • Suravut Srimar
  Suravut Srimar 13 วันที่ผ่านมา +1

  ใจจริงอยากให้ ศุลกากรแพ้คดีแทนมากกว่า เอาให้ชนิดเจ๊งระเนระนาดยิ่งดี 😆😆😆

 • Sawan Wannatrakool
  Sawan Wannatrakool 17 วันที่ผ่านมา +13

  ยังเหลือคดีต่อเนื่องอีก การจ่ายสินบนวิ่งคดี!

 • แบงค์โบ๊ท อู่โบ๊ท YakzCarbon
  แบงค์โบ๊ท อู่โบ๊ท YakzCarbon 15 วันที่ผ่านมา +1

  จะกี่โครตหมื่นล้านพบ หมื่นล้านชาติ เอามาพัฒนาประเทศจริงจังเถอะ ครับกราบบบบ🙏

 • ธนกร มณีวรรณ
  ธนกร มณีวรรณ 12 วันที่ผ่านมา +1

  ประเทศที่ภาษีแพงโครต แดรกแค่ภาษีแต่ประชาชนไม่ได้ลืมตาอ้าปาก

 • Kanlaya Meboon
  Kanlaya Meboon 16 วันที่ผ่านมา +7

  พรีอูสคือรถที่โคตรอยากได้เลยตอนวัยรุ่น ตอนนั้นทำงานเก็บเงิน ยื่นกี่ครั้งก็ไม่ผ่าน อย่างเสียใจ สมัยนั้นทำงานเกาะพงัน หาเงินง่าย มีเงินพอตัว แต่ไม่ผ่านเพราะเค้าต้องการคนค้ำแต่เราไม่มีคนค้ำ

 • papaya jang
  papaya jang 16 วันที่ผ่านมา

  เคารพคำสั่งศาลแบบนี้สิคนดีจริง ไม่ใช่พอตัดสินตัวเองได้ประโยชน์ก็บอกยุติธรรม พอตัดสินตัวเองเสียผลประโยชน์ก็บอกศาลลำเอียง ทั้งที่สมัยนี้ถ้าหลักฐานไม่แน่นจริงเค้าก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยอยู่แล้ว

 • Natwarittha Paliyanan
  Natwarittha Paliyanan 16 วันที่ผ่านมา +4

  ดีแล้ว ถ้าผิดก็ต้องปรับ อย่ายอมให้ใครมาเอาเปรียบประเทศเรา

  • Irtyu🔹
   Irtyu🔹 14 วันที่ผ่านมา

   จริง

 • ณัฏฐภูมิ
  ณัฏฐภูมิ 16 วันที่ผ่านมา +24

  เก่งแท้เเต่ละคน นักธุรกิจทั้งนั้น

 • RoadAtlas
  RoadAtlas 16 วันที่ผ่านมา

  อย่าคิดว่าบริษัทใหญ่ๆแล้วจะทำอะไรถูกหมด เรื่องโกงกะบริษัทใหญ่ๆคือเรื่องจริง มีจริง

 • pppa perfect
  pppa perfect 16 วันที่ผ่านมา +2

  อ้าววว ทำผิดก็รับโทษไป ต่อไปอย่าทำอีก

 • Miss Miss
  Miss Miss 17 วันที่ผ่านมา +5

  ภาษีก็เก็บไปไม่หน่อย แต่ประเทศชาติไม่เจริญขึ้น ภาษีพวกนี้ไปตกอยู่ในกระเป๋าใคร?

 • somsak panjing
  somsak panjing 16 วันที่ผ่านมา +1

  หมื่นกว่าล้านบาทสำหรับ Toyota เรื่องเล็กน้อยจิ๊บๆสำหรับภาษีศุลกากร

 • กฤษา นุตบันเทิง
  กฤษา นุตบันเทิง 16 วันที่ผ่านมา +2

  เตรียมตกงานอีกเพียบ.เตรียมใจรอได้เลยโตเอาคืน

 • adisak thongsu
  adisak thongsu 16 วันที่ผ่านมา

  ถ้าเขาโกรธยกเลิกฐานผลิตที่ไทยมีหนาวไหม การจ้างงานโตโยต้าในไทยหลายตำแหน่งมาก

 • ยะโมมิตตา มนุษสาจะ
  ยะโมมิตตา มนุษสาจะ 12 วันที่ผ่านมา

  ภาษีค่าปรับหมื่นล้านบาทแค่นี้ ขนหน้าแข้งไม่ร่วงสำหรับยอดขายต่อปีของค่ายนี้เกือบๆ 20 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 7 ล้านล้านบาทไทย กับกำไรสุทธิหลังหักภาษีและค่าใช้จ่าย (Net income) ประมาณเกือบ 2 ล้านล้านเยนหรือเกือบ 7 แสนล้านบาทไทย โดยประมาณ (ซึ่งเป็นรายได้ของค่ายรถยนต์ใหญ่อันดัย 1 ของโลก) แต่มันจำเป็นต้องเสียมั๊ยล่ะเงินส่วนนี้ ถ้าทำให้ถูกกฏหมายไทยตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเสียใช่มั๊ย

 • อะไร นะ
  อะไร นะ 12 วันที่ผ่านมา

  กรรมมาตกที่ลูกค้าแน่นอน รถพี่โตในอนาคตจะบวกเพิ่มในส่วนที่เสียไปในจุดๆนี้

  • Legendary Welder
   Legendary Welder 12 วันที่ผ่านมา

   แล้วจะเอาอะไรไปสู้เจ้าอื่น ไม่ได้ผูกขาดเสียหน่อย

 • San Sann
  San Sann 16 วันที่ผ่านมา +2

  ย้ายเถอะโตโยต้าแดกเยอะจัง

 • tat tat
  tat tat 13 วันที่ผ่านมา +1

  ไม่น่าเชื่อว่าบริษัทใหญ่จะเลี่ยงภาษีได้น่าเกลียดขนาดนี้​ ทำตัวเป็นรถจดประกอบไปได้

 • ถาวร ร่ํารวย
  ถาวร ร่ํารวย 15 วันที่ผ่านมา +1

  โตโยต้าเจอคราวนี้แทบม้วนเสื่อเลยเนาะน่าเสียดาย 😪😔🤔

 • By Mobile
  By Mobile 16 วันที่ผ่านมา

  แล้วไอ้ศาลใหนมันบอกโตโยต้าจ่ายแค่30%แสดงว่าศาลนี่แม่งแปลกๆ

 • omg wth
  omg wth 17 วันที่ผ่านมา +9

  ถูกต้องดีงามแล้ว 👍👍👍

 • Chinwat K.
  Chinwat K. 17 วันที่ผ่านมา +22

  ฮั่นแน่ ประเด็นคือ ทางเมกาผบว่าเกิดการจ่ายใต้โต๊ะป่าววว ที่ชนะศาลนึงมาได้ 30% เนี่ย

  • LuCa
   LuCa 17 วันที่ผ่านมา +3

   @ดำรงเดช เมกาเค้าเปิดตั้งนานแล้ว

  • อภิสิทธิ์ นนทะมา
   อภิสิทธิ์ นนทะมา 17 วันที่ผ่านมา +1

   @ดำรงเดช เมกา เปิดโปรงไปแล้วครับ ไปอยู่ไหนมา ?

  • ดำรงเดช
   ดำรงเดช 17 วันที่ผ่านมา +12

   ใช่..ถ้าโตต้าเมกาไม่เปิดโปง..เงียบกริ๊บบ
   อิ่มกันหลายตัว

 • แกหน้าเครียด ทําไหมวะ
  แกหน้าเครียด ทําไหมวะ 14 วันที่ผ่านมา

  ภาษีไทย โหดสุดแล้ว ถ้าพรีอุส ชนะคดี คันอื่นก็ทำได้นะสิ อย่าคิดลองดีกับภาษีไทย

 • Contemplation
  Contemplation 17 วันที่ผ่านมา +3

  สงสัยเขาคงย้ายฐานการผลิตเป็นแน่แท้ ไปเก็บเขาตั้งหมื่นล้าน แต่โตต้าเขาคงฟันกำไรคนไทยมากกว่านี้เยอะโบนัสที7-8เดือน

  • Aomlette Nattakan
   Aomlette Nattakan 17 วันที่ผ่านมา

   ไอเรื่องย้าย เราว่ายังไงเขาก็ย้ายอยู่แล้วแหละ เพราะต้องไปยังประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าไทย ซึ่งตอนนี้ค่าแรงไทยสูงกว่าแต่ก่อน และประเทศไทยก็สมควรเป็นประเทศที่คิดค้นนสัตกรรมเองได้แล้ว ไม่งั้นก็จะเป็นแค่ผลิตให้เขา และถ้าเขาทำผิดกฎหมายประเทศไทยก็ต้องจ่ายค่ะ จะหมื่นล้านหรือไม่กี่บาทก็ตามแต่ ห้ามยกเว้นห้ามสองมาตรฐานกับคนรวยคนจน

 • MASI GUNBO
  MASI GUNBO 17 วันที่ผ่านมา +7

  🙀แล้วคน อนุญาติ ให้นำเข้ามาผิดใหม

  • cxxx
   cxxx 16 วันที่ผ่านมา

   มันเกี่ยวอะไรกัน นี่มันมีปัญหาเพราะเสียภาษีไม่ถูกต้องตามที่ควรเสีย

 • Sompong thongsan
  Sompong thongsan 11 วันที่ผ่านมา

  คิดว่าเส้นใหญ่ และเป็นเจ้าตลาด ใช้ช่องว่างแบบศรีธนญชัยทำธุรกิจเอาเปรียบคู่แข่ง นี่คือบทเรียนของบริษัทที่น่าอับอาย

 • xpapa can
  xpapa can 11 วันที่ผ่านมา +1

  ระวังศาลรับเงินนะครับ

 • BZB Game
  BZB Game 16 วันที่ผ่านมา +2

  ภาษีของประเทศไทยโคตรโหด

 •  16 วันที่ผ่านมา +4

  ถ้าคิดภาษีเค้าถูกตั้งแต่แรก เค้าคงขายแพงกว่านี้แล้ว ตอนนำเข้ามา ก็ไม่ตรวจสอบกันรอจนมีคนดัดหลังกันฟ้อง เรื่องภาษีเกี่ยวกับการจ้างงาน ในเรื่องระบบแรงงานก็ใช่ แต่.. อย่าลืมว่าประเทศเราไม่ใช่แหล่งวัตถุดิบ การผลิตโดยนำเข้าวัตถุดิบประเทศอื่นมาผลิตประเทศนี้มันต้องลงทุนเรื่องสต็อคมหาศาลมากๆ กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตยานพาหนะตรงนี้ควรแก้ได้แล้ว เพราะมันเป็นการดันทุรังเหมือนไม่รู้ตักตัวเอง แล้วบอกว่าเราคือที่1 ถ้ากฎหมายตรงนี้เปิดทางให้ลดภาษีได้ดีและมากกว่านี้นะ มีแต่บริษัทเค้าจะเห็นช่องทาง ใช้เราเป็นฐานจากตัวภาษี มากกว่าค่าแรงอีก เพราะค่าแรงมันคือต้นทาง ภาษีมันคือปลายทาง ลดภาษีย่อมดึงดูดการลงทุนได้ดีกว่า แม้ว่าต้นทุนค่าแรงจะสูงก็ตาม แต่ไม่มีทางสูงกว่าภาษีอยู่แล้ว

  • ทีม ฝ่ายจัดซื้อ
   ทีม ฝ่ายจัดซื้อ 13 วันที่ผ่านมา

   ขอBOIก็ไม่ต้องเสียภาษีไปหลายปี

  • Joe ??????
   Joe ?????? 13 วันที่ผ่านมา

   @ประดิษฐ บุญมี ถ้าเมกาไม่โวย เรื่องเงียบไปแล้ว😂😂

  • ประดิษฐ บุญมี
   ประดิษฐ บุญมี 14 วันที่ผ่านมา +1

   เรื่องนี้หลายคนตกข่าวรถรุ่นนี้ประกอบที่อเมริกาไม่ได้แยกชิ้ยส่วนแต่เอามาทั้งคันเพียงแต่แยกล้อหรือไงนี่แหละเรื่องมันแดงเพราะบริษัทแม่ที่อเมริกาเขาฟ้องมาว่านำรถเขาเข้าทำให้รถที่ประกอบในอเใริกาเหมือนหันขายในไทยไม่ได้เช้าใจมะรถประกอบที่เดียวกันแต่นำเข้าคนละแบบเพื่อหลบภาษีเขาก๊ไมียอมอย่าไว้ใจนายทุนไทยมากนัก

  • Keep In Touch Thailand
   Keep In Touch Thailand 16 วันที่ผ่านมา

   ถ้ารถไฟฟ้า ไทยก็รู้ตัวเองนะ มีลดภาษีนำเข้า ต่างจากรถประเภทอื่น

 • Rapin Noothong
  Rapin Noothong 16 วันที่ผ่านมา

  ถ้าเมกาไม่แจ้งเรื่องนี้คงหวานคอแร้ง​และคนที่ทําเรื่องนี้คือคนที่เป็นผู้นําต้านคอร์รัปชั่นเอง

 • หางหนอน เครื่องรางยมฑูต

  แบบนี้โตโยต้าอาจย้ายฐานการผลิต เวียดนามน่าจะเป็นเป้าหมายแรกๆ

 • 프로 수
  프로 수 16 วันที่ผ่านมา +9

  เหมือนกำลังบีบนายทุนญี่ปุ่น เหมือนเปิดโอกาสให้นายทุนมาจากจีน

  • รับไม่ได้ เซียนลบเม้น
   รับไม่ได้ เซียนลบเม้น 13 วันที่ผ่านมา

   จีนก็ดีนะ ทุกวันนี้ก็มีแต่จีน ที่ชื้อสินค้าทางการเกษตรของไทย

  • Khanom Khanom
   Khanom Khanom 16 วันที่ผ่านมา +1

   คดีนี้มันกี่ปีแล้ววะ มึงเม้ยเหมือนคดีเพิ่งเกิดได้ 2-3 วันเลย

 • Adisorm s1000rr
  Adisorm s1000rr 17 วันที่ผ่านมา +8

  รถยนต์ถึงแพง เพราะภาษี

 • Rov Clipper Live
  Rov Clipper Live 17 วันที่ผ่านมา +6

  เสียภาษีแพง แต่คนซื้อรถก็จ่ายอยู่ดี น่าจะสนับสนุนรถค่ายไทยปลอดภาษี เหมือนพี่จีน ทำเองใช้เอง ของล้ำยุคระดับพรีเมี่ยมก็แพงหน่อย แต่ยังดีกว่านำเข้าแล้วเจอกำแพงภาษี

 • GG Alin indy
  GG Alin indy 16 วันที่ผ่านมา

  โตโยต้า บริษัทใหญ่โตขนาดไหน ส่งออกรถทั่วโลก!! แต่ไม่อยากเสียภาษีที่ไทย!! เงี้ยหรอ ?! เค้าคงไม่เอาชื่อมาทิ้งเพราะเรื่องหยุมหยิมแบบนี้หรอกมั้ง ไม่ใช่ไปเล่นแง่ใส่เขาล่ะ ?

 • i美莉Melli
  i美莉Melli 15 วันที่ผ่านมา

  เก่งจังความยุติธรรมแบบนี้😏

 • Fh Gj
  Fh Gj 17 วันที่ผ่านมา +5

  ก็บอกแล้ว โตโยต้า หน้าเป็นห่วง

 • ꧁༒ Zodiac ༒꧂
  ꧁༒ Zodiac ༒꧂ 16 วันที่ผ่านมา +11

  1 หมื่นล้าน ได้เข้ากระเป๋าใครบางคนแล้วสินะ เชื่อเหอะ องค์กรบ้านเรา มีแต่คตโกง

  • Joe ??????
   Joe ?????? 13 วันที่ผ่านมา

   มันคนละเรื่องกันครับ อันนี้เขายังไม่จ่ายใครเลย แต่โตต้าซิกแซกภาษีเอง เมการู้เลยโวย

  • jojo Kodchaleat
   jojo Kodchaleat 14 วันที่ผ่านมา

   สมอง

 • Boba Fett
  Boba Fett 13 วันที่ผ่านมา +1

  สุดยอด ศาลมีความเป็นธรรม

 • ศุภชัย รุ่งเรืองศรีรัตน์

  คือทำไมปล่อยมามาตั้งนาน แล้วเพิ่งมาฟ้องร้องเอา กูว่าเจอเหลี่ยมฉลาดแกมโกงแล้วล่ะ

 • PLAYER
  PLAYER 11 วันที่ผ่านมา

  หมื่นล้านสำหรับคนทั่วไปนี่เยอะนะ​ แต่สำหรับโตโยต้าน่าจะแค่เศษเงิน...

 • พิชิต วรรณโชติ
  พิชิต วรรณโชติ 17 วันที่ผ่านมา +4

  สมัย ยุค ตู่ นี้ ทํา ไมเป็นแบบนี้

 • boat mzmkkc
  boat mzmkkc 17 วันที่ผ่านมา +1

  ลองไปถามคนญี่ปุ่นดูสิว่าทำไม่ต้องเอา ชิ้นส่วน มาประกอบ

 • S1000 RR
  S1000 RR 13 วันที่ผ่านมา +2

  อ้าวชิหายแล้ว! แล้วสิ้นปีพี่ท่านจะได้โบนัสกันมั้ยหรือไม่เป็นผลอะไรอันนี้มีใครรู้บ้างมั้ยครับผมแค่สงสัยผมไม่รู้! 😂

 • DrThai2
  DrThai2 16 วันที่ผ่านมา +45

  ทีมงานโตโยต้าที่คิด ฉลาดแต่ไม่เฉลียว น่าจะเหลือไฟท้ายไว้ซะส่วนนึง ดันนำเข้าทั้ง 100% ไม่รอบคอบเอ๊งงงงง..... 🤣🤣🤣

  • ฺฉัตรชัย พวงสุวรรณ
   ฺฉัตรชัย พวงสุวรรณ 9 วันที่ผ่านมา

   เออ คุณสุดยอดจริงๆ 555

  • Ekkawute Meelugsana
   Ekkawute Meelugsana 10 วันที่ผ่านมา

   บางคนก็จริงจังซะเกิน No sense of humor. อย่าเครียดมากนะครับ เป็นห่วง :)

  • nat Jit
   nat Jit 12 วันที่ผ่านมา +1

   ภาษีรถนำเข้าบ้านเราแพงขึ้นชื่อเลยนะ เหตุมันอยู่ที่ว่าพวกนี้เค้าอยากให้นักลุงทุนมาสร้างไลผลิตในบ้านเรามากกว่านำเข้า ในกรณีหลบภาษีได้ไหมผมว่าทำได้แต่คงไม่ทั้งคันหรอก แค่ต้องมีบางชิ้น(หลายชิ้น) ต้องมีโรงงานผลิตในไทยบ้าง เพื่อไม่ให้เสียหน้า

  • Patcharapong TH
   Patcharapong TH 12 วันที่ผ่านมา

   @xXPCH คุณเองก็พูดให้มันดีๆหน่อยเขาอาจจะแซวเล่นก็ได้ จริงจังอะไรขนาดนั้น

  • โจร สลัด
   โจร สลัด 12 วันที่ผ่านมา

   @xXPCH สุดยอด..

 • วัฏฏฟัก7K
  วัฏฏฟัก7K 17 วันที่ผ่านมา +9

  ตัดสินถูกแล้ว ถ้าบริษัทอื่นทำแบบนี้หมดบรรลัยแน่

  • Ooo
   Ooo 17 วันที่ผ่านมา +3

   แบรนด์ รถจีนนำเข้าชิ้นส่วนหมดครับ แต่ภาษี 0 บาท

 • Parinya Yoodmanee
  Parinya Yoodmanee 16 วันที่ผ่านมา +2

  กำลังลังเลจะย้ายฐานไปอินโด แบบนี้ตัดสินใจไม่ยากแล้ว

 • rusdee chanel
  rusdee chanel 16 วันที่ผ่านมา +3

  ค่าภาษีแพงอีกหน่อย toyota คงไม่ผลิตรถในเมืองไทยแล้วมั้ง

 • เติมทรัพย์ สาเครือ
  เติมทรัพย์ สาเครือ 16 วันที่ผ่านมา

  เอามาแบบทุกชิ้นส่วนแล้วประกอบ น่าจะเสียภาษี น้องๆ CBU: complete build up.

 • สร ริ
  สร ริ 16 วันที่ผ่านมา +1

  เงินเยอะขนาดนี้....เอาไปทำอะไรดี?

 • ใต้ร่มบารมี เรด้า
  ใต้ร่มบารมี เรด้า 13 วันที่ผ่านมา

  ทุกคนเค้าเคารพคำสั่งศาลหมดยกเว้น.........

 • Lucky 9 Face
  Lucky 9 Face 17 วันที่ผ่านมา +3

  บ้านเรา บางทีก็เกินไป เก็บภาษี เยอะเกิ้นนนนนนนนนนนนนนนน

 • หมู ตกปลา
  หมู ตกปลา 16 วันที่ผ่านมา

  เคารบคำพิภาคษา แต่ข้าจะย้ายฐานการผลิต

 • ไอ้ตัวเล็ก
  ไอ้ตัวเล็ก 17 วันที่ผ่านมา +4

  ภาษีแพงมาก มิน่ารถถึงแพงตาม

 • ปูย
  ปูย 16 วันที่ผ่านมา

  ศาลแรกคงเงิบที่ตัดสินไป ตอนที่ต่างประเทศยังไม่เป็นข่าว

 • ม.ม้ๅคะuoJllฟ๊บ
  ม.ม้ๅคะuoJllฟ๊บ 13 วันที่ผ่านมา

  เรียกเก็บเงินเขา แล้วเอาไปไหนต่อครับ?????

 • ณรงค์ ศรีเสวตร์
  ณรงค์ ศรีเสวตร์ 17 วันที่ผ่านมา

  เป็นไงแหละ ข้ามหน้าข้ามตา ไม่ส่งสวยตะกวด ทำหัวหมอ ถอดชิ้นส่วนมาประกอบ โดนอ้างเรื่องภาษีแบบจุกๆ หมื่นล้าน

 • LOWKOST station
  LOWKOST station 13 วันที่ผ่านมา

  โตโยต้าต้องจ่ายหมื่นล้านบาทดูหนักพอสมควรแต่ถ้าคิดเป็นเงินดอลล่าร์จะประมาณ270ล้านเหรียญ งานนี้โตโยต้าขาดทุนไหมครับ ท่านใดรู้บ้าง

 • iphone 13
  iphone 13 15 วันที่ผ่านมา

  555 โตโยรู้ตัวตั้นนาน แล้ว รถแคมรีออกใหม่ จาก 1.2 เป็น 1.5-1.8 ล้านไงครับ รถตู้ ออกใหม่ 1.2 เป็น 1.7 ล้าน ไงครับ อิกหลายๆ รายการ
  การขาย ตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียว คือการผูก ขาดตั้งราคาได้ตามใจ น่าจะ ออกกฎหมาย ตัวแทนผู้ เดียว ผิด กฎหมาย เหมือน
  เรา กลัว เหมือน มือถือไงครับ 55555

 • นิวส์ เซอร์วิส
  นิวส์ เซอร์วิส 11 วันที่ผ่านมา

  เรื่องของเรื่อง คือ จะแดกภาษี แต่ไม่ได้แดกสมใจโตต้าฉลาด พอเรื่องบานปลายเอาใหญ่เลย

 • Paa 252
  Paa 252 16 วันที่ผ่านมา +2

  ใครคือ องค์การต่อต้าน คอรัปชั่นครับ...

 • ซอ-ดอนยาง
  ซอ-ดอนยาง 16 วันที่ผ่านมา

  จะสู้ต่อ ถึงฎีกา เหมือน อีกค่ายไหม

 • ภาณุรุจ ชินกาญจนโรจน์
  ภาณุรุจ ชินกาญจนโรจน์ 16 วันที่ผ่านมา

  โตโยต้า​ น่าจะเข้าใจว่า​ ชิ้นส่วน​ต้องผลิตในไทยถึงจะไม่เก็บภาษี​ ถ้านำเข้าเกือบ​ทั้งคันต้องเสียภาษี​ บริษัท​ตั้งใหญ่โต​น่าจะเข้าใจ​

  • cxxx
   cxxx 16 วันที่ผ่านมา

   มันอยู่ที่ตัวผู้บริหารที่รับผิดชอบขณะนั้น บางคนจะเอายอดอย่างเดียวไม่สนใจว่าตัวบริษัทจะเสียหาย บริษัทควรเอาเรื่องกับคนตัดสินใจอนุมัติให้ทำเรื่องแบบนี้

 • book55555
  book55555 17 วันที่ผ่านมา +5

  เลี่ยงจิง แต่ภาษีก็สูงเกิ๊นนน 80 แดรกแกลบ

 • สามารถ อาดโคกสูง
  สามารถ อาดโคกสูง 11 วันที่ผ่านมา

  เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าล้อเล่นกับภาษีเมืองไทย

 • p sahakhun
  p sahakhun 16 วันที่ผ่านมา

  ประมนต์ สุธีวงศ์ อดีตประธานโตโยต้าในนาม “ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ”ก็ออกมาบอกว่า “ม็อบกบฏ กปปส. ที่ประกาศ ชัตดาวน์กรุงเทพฯ กระทบเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ“เป็นความเสียหายระยะสั้น ” ที่สำคัญคือ “ภาคธุรกิจสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบกบฏ” !!!

 • Extreme X
  Extreme X 16 วันที่ผ่านมา

  ไม่เคลียร์ให้จบตั้งแต่แรก ถ้าคิดภาษีเยอะก็ขายคันละ2ล้าน เรื่องมันผ่านไปแล้ว

 • Ann online youtube
  Ann online youtube 15 วันที่ผ่านมา

  แพ้คดี แต่ไม่นึกถึงประชาชน ซื้อรถแพง จนไปเรื่อยๆ

 • Ss Ss
  Ss Ss 17 วันที่ผ่านมา +4

  นักลุงทุนหนีหมด